Video footage là gì? Làm gì để có những video footage ấn tượng cho sản phẩm cuối của bạn?